Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákupu a predaj cez e-shop
 
1/ ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A VYMEDZENIE POJMOV
Kupujúci je zákazník, súkromná osoba, alebo aj živnostník, právnická osoba, organizácia ďalej ako „Kupujúci“
Prevádzkovateľ e-shopu, resp. internetového obchodu je firma cannalife, ďalej ako „Predávajúci“.
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá v okamihu potvrdenia objednávky kupujúcim.
 
2/ SPÔSOB PREDAJA
Predaj funguje aj bez registrácie kupujúceho v našej databáze a bez vytvorenia unikátneho prístupu. Kupujúci si v procese nákupu a objednávky na našej stránke vyberie požadované množstvo tovaru a spôsob platby.  Systém mu vypočíta celkovú cenu aj vrátane dopravy tovaru. Kupujúci je povinný vyplniť pravdivé údaje ako meno, priezvisko, e-mail, telefón, dodaciu adresu.
Potvrdenie objednávky kupujúcim – Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu, keď kupujúci odošle svoju objednávku v poslednom kroku – po vyplnení všetkých požadovaných údajov kliknutím na tlačítko „DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU“. Pred dokončením objednávky je kupujúci vyzvaný k tomu, aby akceptoval obchodné podmienky, ak to už neurobil predtým a nepotvrdil to zaškrtnutím požadovaného políčka formulára.
O prijatí objednávky a jej stave je kupujúci informovaný e-mailom so všetkými detailami objednávky.
 
3/ DORUČENIE TOVARU, BALNÉ, PLATENIE A SPÔSOB PLATBY ZA TOVAR A DODACIA DOBA
Tovar zasielame slovenskou poštou. Cena dopravy je súčasťou položiek v objednávke kupujúceho. Cena dopravy sa môže meniť v závislosti na množstve objednaného tovaru, podľa aktuálnych akcií a pod., čo môže kupujúci sledovať pri zobrazení svojho košíka. Balné je zdarma. Kupujúci si môže vybrať spôsob platby, platba na dobierku je spoplatnená. Tovar obvykle odosielame do 1 pracovného dňa od prijatia objednávky, doručenie tovaru najneskôr do 2 pracovných dní, obvykle však nasledujúci pracovný deň po odoslaní tovaru.
 
4/ ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU
4.1/ Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese CANNA LIFE Komenského 19/410,99125 Čebovce, tel +421917157095 (od 9:00-16:00 v pracovné dni) alebo na internetovej adrese balga@cannalife.sk alebo gyorgy@cannalife.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Tovar môžete vrátiť, pokiaľ je nepoškodený a nebol používaný, takisto nemôže byť otvorený obal výrobku, keďže sa jedná o potraviny, obal výroboku nemôže byť znečistený.
4.2/ Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na Váš účet alebo iným dohodnutým spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť na našu adresu CANNALIFE Komenského 19/410,99125 Čebovce, tel.+421917157095(od 9:00-16:00 v pracovné dni) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 
5/ REKLAMÁCIA
Zákazník môže náš tovar reklamovať a to telefonicky, e-mailom alebo poštou na kontakty uvedené v sekcii kontakt. Musí uviesť dôvody reklamácie a doručiť nám reklamovaný tovar. Reklamácia bude vybavená do 30dní. Zákazník bude informovaný poštou, e-mailom alebo sms. Veríme, že na našich produktoch nebude čo reklamovať.
Poškodenie tovaru pri doručení: Kupujúci je povinný si skontrolovať tovar pri doručení, v prípade evidentného poškodenia tovaru vzniknutého počas doručenia má nárok na vrátenie tovaru. Kupujúci spíše s prepravcom reklamáciu, tovar neprevezme. Kupujúci nás bude neodkladne informovať o tejto skutočnosti. Tovar nám bude vrátený a my kupujúcemu pošleme nový tovar na naše náklady.
 
6/ OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje spracovávame podľa zákonov Slovenskej republiky – zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dôsledne chránime pred zneužitím a zverejnením. Slúžia len pre úkony potrebné na vybavenie objednávky.
 
7/ ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE
Predávajúcim je: CANNA LIFE Komenského9/410,99125 Čebovce tel.: +421917157095 e-mail: balga@cannalife.sk
Vyhradzujeme si právo na úpravu obchodných podmienok, preto si ich pred každým nákupom prečítajte.